Δομή και περιεχόμενα του βιβλίου

Δείτε τις ενότητες και τα θέματα που αναλύονται.

Ενότητα I
H ανάγκη για αλλαγή

 • Γιατί το Solvency II και γιατί τώρα;
 • Οι ασφαλιστικές εταιρίες και η πρόσφατη οικονομική κρίση
 • Γιατί χρεοκοπούν οι ασφαλιστές;
 • Οι τάσεις της χρηματοοικονομικής νομοθεσίας στην Ευρώπη
 • Η εξέλιξη της ασφαλιστικής νομοθεσίας στην Ευρώπη
 • Οι στόχοι του Solvency II
 • H δομή του Solvency II
 • Πως σχεδιάστηκε το Solvency II και ποια τα βασικά εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders);
 • Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης από την EIOPA
 • Κοινή Γλώσσα : Σημαντικοί Ορισμοί Κεφαλαίου


Ενότητα ΙΙ
Διαχείριση κινδύνων και το Solvency II

 • Πως ορίζεται ο κίνδυνος;
 • Πως ορίζεται η φερεγγυότητα ;
 • Αξία σε κίνδυνο – Value at risk (VaR)
 • Οι "αρχές" στο Solvency II
 • Πως ορίζεται το Οικονομικό Κεφάλαιο ;
 • To οικονομικό κεφάλαιο στο Solvency II : Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση και Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (MCR,SCR)
 • Μοντέλα υπολογισμού των κινδύνων στο Solvency II : Risk Modelling
 • Οικονομικός Ισολογισμός στο Solvency II
 • Ασφαλιστικός και Επιχειρησιακός κίνδυνος – H μεταξύ τους σχέση
 • Η έννοια της Διοικητικής Επιχειρησιακού Κινδύνου - Enterprise Risk Management (ERM)
 • Ρόλοι και ευθύνες στην Διοικητική Επιχειρησιακού Κινδύνου
 • Κοινή Γλώσσα : Σημαντικοί Ορισμοί Κεφαλαίου

Ενότητα III
Solvency II από τη θεωρία στη πράξη

 • Το Solvency II - Ολιστική διαχείριση κινδύνων από τη θεωρία στη πράξη
 • Crash Test : Solvency I vs Solvency II
 • To Solvency II στο Διοικητικό Συμβούλιο
 • Πρώτος Πυλώνας : H μεγάλη εικόνα των ποσοτικών απαιτήσεων του Solvency II
 • Αποτίμηση Ενεργητικού, Παθητικού και Τεχνικών Προβλέψεων
 • Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement /SCR) με τη χρήση της Κοινής Προσέγγισης (Standard Formula)
 • Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Minimum Capital Requirements/ MCR)
 • Ίδια Κεφάλαια και Ποιότητα Κεφαλαίων (Κατηγορίες)
 • Εσωτερικά Υποδείγματα / Μοντέλα (Πλήρη και μερικά)
 • Επενδύσεις
 • Ποιότητα Δεδομένων
 • Δεύτερος Πυλώνας: Η μεγάλη εικόνα των ποιοτικών απαιτήσεων του Solvency II
 • Εισαγωγή στην Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Οι τρείς γραμμές άμυνας
 • Η εταιρική διακυβέρνηση εντός της Οδηγίας Solvency II
 • Solvency II και Εποπτεία
 • Τρίτος Πυλώνας : H μεγάλη εικόνα για την δημοσιοποίηση και τη διαφάνεια
 • Κατευθυντήριες γραμμές για την ενδιάμεση εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II
 • Κοινή Γλώσσα : Σημαντικοί Ορισμοί Κεφαλαίου

Ενότητα ΙV
Εταιρική Κουλτούρα κινδύνου

 • Κουλτούρα κινδύνου στη σύγχρονη οικονομική ιστορία
 • Δημιουργώντας την κουλτούρα κινδύνου
 • Το Solvency II σε ατομικό επίπεδο
 • Εργαλεία διαμόρφωσης της εταιρικής κουλτούρας κινδύνου
 • Κοινή Γλώσσα : Σημαντικοί Ορισμοί Κεφαλαίο


Ενότητα V
Το μέλλον είναι εδώ . O επίλογος

 • Οι προκλήσεις του Solvency II στην πράξη – Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας
 • Οι προκλήσεις του Solvency II στην πράξη - Στο σύνολο της εφαρμογής
 • Οι προκλήσεις του Solvency II στην πράξη – Η στρατηγική οπτική στο Διοικητικό Συμβούλιο
 • Οι προκλήσεις του Solvency II στην πράξη – Πως επηρεάζεται η διαμεσολάβηση;
 • Το μέλλον είναι εδώ - Επίλογος